top of page

Forretningsorden

FORRETNINGSORDEN
for bestyrelsen i
BHOV-forældre til børn med særlige behov
CVR: 38 58 13 09

Forretningsorden

§ 1. Bestyrelsens konstituering
Formanden vælges af hele generalforsamlingen ved separat valg for en 2 årige periode.
På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med:
1. Næstformand
2. Kasserer
3. Valg af referent

§ 2. Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes én gang pr. måned, juli måned undtaget, eller efter behov.
Bestyrelsesmøderne afholdes så vidt muligt online via Facebook, alternativt kan det også afholdes
fysisk form når dette er nødvendigt.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede (her medregnes ikke
suppleanter). I tilfælde af stemmelighed i eventuelle afstemninger er formandens stemme afgørende.

§ 3. Suppleant
Den generalforsamlingsvalgte suppleanter har møderet til bestyrelsesmøder, men ingen stemmeret.

§ 4. Dagsorden
Formanden oploader dagsorden til den Facebook begivenheden oprettet til kommende
bestyrelsesmøde, til bestyrelsesmedlemmerne senest 7 dage før mødets afholdelse.
Motiverede forslag til optagelse på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før
mødets afholdelse. (punkt 4 i dagsordenen)
Punkter kan optages på dagsordenen senere. Er det væsentlige punkter, bør den samlede bestyrelse
være enig om at behandle punktet med kort varsel.
På dagsorden optages følgende faste punkter:


1. Nyt fra Formanden
2. Økonomi/regnskab v/kassereren (se §6)
3. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer
4. Næste møde
5. Eventuelt

§ 5. Mødeledelse
Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller i dennes fravær næstformanden.
Formanden – eller ved dennes forfald næstformanden – bør afvikle mødet, så der tages passende
hensyn til alle medlemmers synspunkter og interesser. Alle medlemmer bør i passende omfang
komme til orde, og det bør tilstræbes, at (vigtige) beslutninger så vidt muligt besluttes med størst
muligt tilslutning i bestyrelsen.

§ 6. Økonomi
Kassereren orienterer om foreningens økonomi på hvert bestyrelsesmøde, herunder
resultatopgørelse, beholdning, modtaget tilskud, større udgifter, m.v.

§ 7. Forhandlingsprotokol – referat
Alle bestyrelsens forhandlinger og trufne beslutninger nedskrives til referat. Dette referat godkendes
via bestyrelsens facebook side et separat opslag.
Hvert bestyrelsesmedlem godkender med at “like” opslaget eller komme med rettelser hertil i
kommentarsporet nedenunder opslaget. Referatet er først endeligt godkendt når ALLE har givet deres
“like” til referatet.
Referatet ligger på BHOVs google drev som protokol.

§ 8. Bestyrelsesmedlemmernes rettigheder og forpligtelser
Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne er forpligtet til at deltage i beslutningsprocesser og til
loyalt at følge de af bestyrelsens vedtagne beslutninger.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er gensidigt ansvarlige overfor hinanden i forbindelse
med arbejdsopgaver o. lign.
Et bestyrelsesmedlem indtræder i bestyrelsen, når vedkommende er udpeget af det valgberettigede
organ , dvs. generalforsamlingen.
Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen, hvis den pågældende ikke finder at
kunne deltage i arbejdet. Eller fx vurderer, at vedkommende er så uenig i bestyrelsens dispositioner
eller arbejdsmåde, så han eller hun ikke længere ønsker at deltage. I tilfælde af et bestyrelsesmedlem
ikke længere er bosat eller ikke har et barn indskrevet til en institution eller skolevæsen i Aalborg
Kommune, er visiteret til en af før nævnte i en anden kommune af Aalborg kommune, kan
vedkommende kun varetage bestyrelsesposten indtil førstkommende generalforsamling uagtet om
vedkommende er på valg.

§ 9. Tavsheds- og loyalitetspligt
Det påhviler ethvert bestyrelsesmedlem at behandle personlige oplysninger fortroligt. Det vil sige, at
man ikke må videregive fortrolige oplysninger til andre, som ikke har behov for denne viden, og som
ikke selv har en tilsvarende tavshedspligt.
Der kan ikke gives korte og klare afgrænsninger af reglen om tavshedspligt, men som eksempel er
alle oplysninger om navngivne personer omfattet af tavshedspligt. Er der tvivl, så kan bestyrelsen evt.
drøfte spørgsmålet.
Det påhviler desuden ethvert bestyrelsesmedlem at udvise loyalitet overfor, BHOV-Forældre til børn
med særlige behov. Det vil sige, at medlemmet ikke ved sit virke må skade, BHOV-forældre til børn
med særlige behov, interesser.

§ 10. Udtalelser til pressen, interviews m.m
Det er alene formanden eller i dennes fravær en af formanden udpeget person, der på BHOV’s vegne
kan udtale sig til pressen.
BHOV’s medlemmer kan udtale sig om arbejdet i BHOV med loyalitet over for de beslutninger, der er
truffet i BHOV’s bestyrelse.
Alle medlemmer kan udtale sig om personlige synspunkter, men kan ikke tegne hele Foreningen
BHOV.
Ved henvendelse til/fra pressen er formanden kontaktperson.

§ 10. Godkendelse af forretningsorden samt ændring i denne
Forretningsordenen vedtages af bestyrelsen. Den gennemgås af bestyrelsen på førstkommende
bestyrelsesmøde efter foreningens ordinære generalforsamling, hvorpå den godkendes af den
samlede bestyrelse.

Forretningsordenen kan ændres løbende efter behov.
Vedtaget på bestyrelsesmødet d. xx-xx-xxxx

bottom of page