top of page

Ordbog - Kategori S

Her finder du fagudtrykkene i "vores" verden, som starter med S.

Kontakt os gerne hvis du ikke kan finde det ord du leder efter.

Sagsbehandling
Når man henvender sig til kommune, forvaltning, PPR eller andre myndigheder, hvad enten det er for at få rådgivning, ydelser eller hjælp, så startes der en sag op. Kommunen skal undersøge, belyse og behandle sagen efter de gældende lovgivninger og du har altid ret til at læse, hvad der skrives i din sag. Dette arbejde, med at afklare, om du har ret til en ydelse, til hjælp m.m. kaldes sagsbehandling. Kommunen har desuden notatpligt. Det vil sige, at de har pligt til at notere alt i din sag. Hvis du f.eks. ringer og spørger om noget, beder om et møde eller andet, så skal de notere det i din sag; at du har ringet og hvad samtalen drejede sig om.
Når en sag starter op, er det en god idé, at sørge for at have overblik over personer og papirer fra start. De forskellige lovgivninger findes på nettet: Retsinformation.dk


Samhørelse
Hørelsens funktionsevne er af afgørende betydning for at kunne modtage kollektive beskeder, høre detaljer i sproglyde og få udbytte af undervisning. Manglende samhørelse kan have også have betydning for den sproglige udvikling samt læse- og stavevanskeligheder.

Samsyn
Samsynet er den måde, øjnene arbejder sammen på, de konvergerer. Når vi mennesker bruger vores øjne modtager hjernen samtidigt et billede fra hvert øje. Og er synet normalt smelter hjernen de to billeder sammen. Derfor er samsynet vores vigtigste kompetence når vi læser.

Sanseintegration
Sanseintegration henviser til en automatiseret neurologisk proces, som organiserer, differentierer og samordner information fra vores sanser til en meningsfuld anvendelse. Sanseindtryk kommer både fra egen krop og fra omgivelserne. Sanseintegration omhandler således hjernens evne til at sortere, organisere og bearbejde sanseindtryk samt regulere og modulere, dvs. hæmme eller fremme, information. Reaktionerne (den adaptive respons) kan være af både motorisk, perceptuel, indlærings- og adfærdsmæssig karakter.

Seksualvejledning
Vejledning omkring seksualitet.

Sektoransvarlighedsprincip
Sektoransvarlighedsprincippet handler om ansvarsfordelingen på handicapområdet. Alle offentlige myndigheder har et ansvar for, at deres tilbud er tilgængelige for mennesker med handicap og for at indtænke handicappolitiske aspekter i politikudviklingen på de respektive områder.

Senhjerneskade
Er en hjerneskade, som man har pådraget sig efter fødslen, f.eks. i forbindelse med en ulykke.

Sensory profile
En test til vurdering af bearbejdning af sensorisk stimuli og oplevelser hos børn i alderen 3–10 år. Testen er velegnet til at tegne et billede af, hvorledes børn opfatter, håndterer og reagerer på de sanselige/sensoriske oplevelser, som de udsættes for i deres hverdag.

Skolepsykolog
Den psykolog, der er tilknyttet barnets skole.

Skolevægring
Begrebet refererer til et barns manglende evne til at opretholde en alderssvarende skolegang og/eller en manglende evne til at håndtere skolerelaterede stressfaktorer, hvilket medfører fravær fra skole.
Skolevægring dækker over børn og unge mellem 5-17 år som:

· Er fuldstændigt fraværende fra skole i perioder.
· Deltager, men forlader skolen i løbet af dagen.
· Generelt kommer for sent i skole.
· Deltager i skolen, men udviser uhensigtsmæssig/dårlig opførsel som raserianfald for at fremkalde fravær.

Skolevægring er desuden forbundet med en voldsom emotionel belastning hos barnet eller den unge. Oplevelsen af emotionel belastning er også, hvad der primært adskiller skolevægring fra pjækkeri. Skolevægring kan forekomme i forskellige grader. Hos nogle ses skolevægringen kun i omkring 2 uger, mens andre udfordres med skolevægring i flere år.


Skærmning
Når man på forsøger at afskærme et barn med særlige behov fra fysisk kontakt med andre elever, for at tilgodese elevens behov for at opnå ro til fx. at arbejde uforstyrret. Det kan være i form af høreværn, fysisk skærm, et separat lokale/område m.m.

Socialrådgiver
En socialrådgiver arbejder med at vejlede og rådgive mennesker med forskellige sociale problemer. De kan fx hjælpe med forebyggelse, sagsbehandling, rådgivning, bevilling af hjælpemidler, etablering og planlægning af sociale foranstaltninger m.m.

Somatisk
betyder ”legemlig”, altså det er det fysiske i kroppen.

SP
Sensorisk Profil – se forklaring under Sensory Profile.

SPE
Specialpædagogisk Elevplan.

SPM
Sensory Processing Measure - se forklaring under Sensory Profile.

Specialgruppen
Den del af familie/beskæftigelsesforvaltningen, der yder hjælp og rådgivning til børn og familier. Specialgruppen har en specialiseret viden – modsat familiegruppen.

Specialtilbud
Kommunens forskellige specialiserede tilbud til børn og familier med forskellige behov.

Specialpædagogisk støtte (SPS)
Skal sikre, at elever og studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre den igangværende uddannelse. Den specialpædagogiske støtteordning administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der er en styrelse under ministeriet.

Hvem kan få SPS?
For at få SPS skal eleven/den studerende opfylde nogle generelle betingelser: have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder i en sådan grad, at eleven/den studerende har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen på lige fod med andre elever, være optaget på en uddannelse, der kan ydes SPS til, og være uddannelsesaktive.

Uddannelser med SPS
Du kan søge om SPS, hvis du er optaget på en af disse uddannelser:

· frie grundskoler
· frie kostskoler
· erhvervsuddannelser
· gymnasiale uddannelser
· videregående uddannelser

Hvad kan man få?
SPS tildeles på baggrund af en faglig vurdering af den enkeltes behov og afhængigt af funktionsnedsættelsen og uddannelsen. Støtten kan for eksempel være i form af:

· hjælpemidler, herunder it-hjælpemidler og instruktion i brugen heraf
· studiestøttetimer
· særligt tilrettelagte studiematerialer
· tegnsprogstolk og skrivetolk
· personlig assistance og sekretærhjælp


Støtteforanstaltning
Det er muligt at hjælpe et barn eller en ung med frivillige støtteforanstaltninger. Når det er af væsentlig betydning for et barns eller en ungs særlige behov skal kommunen træffe afgørelse om frivillige støtteforanstaltninger i eget hjem.
Kommunen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket gennem en børnefaglig undersøgelse.


Støtte-kontakt-person
Støttekontaktpersonen hjælper borgeren ved at motivere ham eller hende til at gøre brug af samfundets støttemuligheder og egne ressourcer med henblik på at få et mere selvstændigt og meningsfuldt liv.

Sygeundervisning
Hvis en elev på en fri grundskole ikke kan deltage i undervisningen på grund af længere tids sygdom, skal skolen sørge for sygeundervisning.

Søskendekursus
Hjælp til søskende til børn med handicaps/særlige behov.

bottom of page