top of page

BHOV vedtægter

Vedtægter

for bestyrelsen i
BHOV-forældre til børn med særlige behov
CVR: 38 58 13 09

BHOV vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted
1. Foreningens navn er ’BHOV - Forældre til børn med særlige behov’.
2. Dens hjemsted er den siddende formands adresse.


§ 2 Formål
1. Foreningens formål er at skabe bedre vilkår for børn og unge med særlige behov, der oplever udfordringer i hverdagen pga. skolegang eller udfordringer i hjemmet, der gør, at de har svært ved at trives og udvikles som andre børn.
2. Foreningen arbejder ud fra det brede begreb ’særlige behov’ og dermed ikke kun for enkelte diagnoser og handicapgrupper.
3. Foreningen ønsker at få plads i debatter i kommunale, regionale og nationale fora, hvor emnet børn med særlige behov indgår i dagsordenen.
4. Foreningens arbejde er af almennyttig karakter.

Foreningen kan tilbyde følgende frivillige aktiviteter:
- Fora på Facebook, hvor vi kan lytte, støtte og hjælpe hinanden, så vi får en bedre hverdag, samt fora hvor f.eks. politikere og embedsmænd kan få en mere nuanceret oplevelse af tilværelsen som forældre til børn med særlige behov.
- Rådgivning i fælles fora af ligestillede
- Bisiddere ved møder med forvaltningen
- Foreningen ønsker på sigt at få adgang til forskellige politiske platforme. F.eks. ved deltagelse på temadage og som høringspart i forhold, der vedrører børn med særlige behov i diverse kommunale forvaltninger, samt på regionalt- og landsplan.


§ 3 Medlemmer
1. Foreningen “BHOV- Forældre til børn med særlige behov” består af medlemmer af facebookgruppen “BHOV - Forældre til børn med særlige behov”.

2. Der kan tegnes individuelt medlemskab eller husstands medlemskab. Kontingentet fastsættes årligt på generalforsamlingen. Medlemmer oppebærer demokratiske rettigheder og kan deltage med stemmeret på foreningens generalforsamling.
Individuelt medlemskab giver 1 stemme og husstandsmedlemskab 1 stemme til to separate voksne medlemmer af husstanden. Kontingentet forfalder årligt d. 31.8.

3. Andre foreninger, institutioner, virksomheder med flere, der kan tilslutte sig foreningens formål kan oprette et støttemedlemskab uden demokratiske rettigheder. Kontingentet for støttemedlemskab fastsættes årligt på generalforsamlingen.


§ 4 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af foreningens medlemmer. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes af bestyrelsen.
Generalforsamlingen skal indkaldes skriftligt ved opslag på foreningens facebookside med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen foregår online via Facebook.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
a. Valg af dirigent.
b. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. Beretningen beskriver foreningens aktiviteter i det foregående år. Som minimum bør beretningen indeholde oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens formålsparagraf, specielt de initiativer foreningen har taget til gennemførelse af aktiviteter i henhold til formålet.
c. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.
d. Godkendelse af det kommende budget. Herunder fastsættelse af kontingent pr. 1. september.
e. Behandling af indkomne forslag.
f. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
g. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden vedlagt de nødvendige bilag skal være generalforsamlingen i hænde senest 7 dage før mødets afvikling.
Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt forlanger det.
Bestyrelsens godkendte regnskab skal, hvis der det pågældende regnskabsår er modtaget offentlig støtte, sendes til pågældende instans til orientering.


§5 Bestyrelse og tegningsforhold
Bestyrelsen forestår foreningens drift mellem generalforsamlingerne og vælges af og blandt de af foreningens medlemmer, der er mødt til generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer og skal konstituere sig med minimum formand, næstformand og kasserer. Der vælges desuden 1-2 suppleanter, som kan deltage i bestyrelsesmøder med taleret, men ikke stemmeret, medmindre, der er forfald.
Formanden vælges af hele generalforsamlingen ved separat valg for en 2-årig periode.
Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode, således at halvdelen bestyrelsens medlemmer er på valg det ene år og den anden halvdel det følgende år.
Suppleanter vælges for en 1-årig periode.
En suppleant, der indtræder i bestyrelsen i stedet for et bestyrelsesmedlem, kan på førstkommende generalforsamling indtræde i det tidligere bestyrelsesmedlems turnus, hvis dette ønskes. Ellers er posten på almindeligt valg.
Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg, således at tillidsposter er gældende for et år ad gangen.
I valgperioden kan en tillidspost alene fratages et medlem ved generalforsamling – ordinær eller ekstraordinær.
Den frivillige forening tegnes af formanden eller, i formandens fravær af næstformanden i forening med kassereren.


§ 6 Økonomi
Foreningen kan have indtægter fra eksempelvis:
- Medlemskontingenter
Kontingentet er fastsat til 0 kr. i år
- Overskud ved aktiviteter
- Offentlige tilskud
- Støttemedlemskab og bidrag fra disse.

Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med de retningslinjer, der udstikkes fra tildelende instans. For bestyrelsen gælder dansk rets almindelige erstatningsregler.
Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.


§ 7 Regnskab og revision
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Der vælges hvert år på generalforsamlingen en revisor.


§ 8 Vedtægter og foreningens opløsning
Vedtægterne kan kun ændres på en ordinær generalforsamling og kun hvis 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Foreningens opløsning kræver ligeledes 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.
Dog kan foreningen opløses, hvis forslag om opløsning, er forkastet på en generalforsamling i henhold til ovenstående og der ikke kan dannes en bestyrelse med mindst formand, næstformand og kasserer.
Hvis foreningen opløses skal eventuelle ubrugte midler fra offentlige instanser returneres.

bottom of page